About Gas Heat Pump AISIN

Few words about Gas Heat Pump AISIN

GHP БЪДЕЩЕ И ТЕХНОЛОГИЯ

GHP TECHNOLOGY HEREAFTER

 

AISIN успя да съчетае в един продукт три нужди: максимална ефективност, грижа за околната среда и използване на въздух като възобновяема енергия.

Газовите термопомпи (GHP) са комбинация от надеждни и добре утвърдени технологии и иновативни и революционни решения за ОВК системите на сгради от всякакъв тип (офиси, жилища, промишлени сгради, спортни центрове, болници).

Само едно съоръжение може да осигури отопление, охлаждане и топла вода, като използва чисти първични енергийни източници „на място“. Преди всичко въздухът, който е най-достъпната безплатна възобновяема енергия на планетата. В резултат на това се увеличава ефективността и намаляват изхвърляните емисии на CO2 в атмосферата.

Газовата термопомпа е много повече от обикновен климатик, това е интегрирана инсталация за производство на енергия. Намаляването на потребността на сградата от енергия е една от важните цели на Европа от последните международни споразумения.

Компресорите се задвижват от двигател с вътрешно горене и по този начин газовите термопомпите могат да работят при различни външни температури без загуба на мощност, като се има предвид, че електрическите термопомпи са далеч по неефективни. Най-новото поколение газови термопомпи използват високоефективни двигатели специално проектирани от TOYOTA, които имат много дълги интервали на поддръжка. В резултат на това, надеждността се увеличава, а текущите разходи намаляват, което позволява на потребителя да оптимизира инвестиционни и експлоатационни разходи. Еволюционният процес на AISIN е балансиран между екология, производителност и пестене на енергия, което води до ново отношение при производство на газови термопомпи с минимално въздействие върху околната среда.

 

High efficiency energy production, eco-friendly technology and use of air as renewable energy. AISIN achieved bringing all these needs together in one product.

Gas Heat Pumps (GHP) combine reliable and well established technologies with the introduction of innovation and new breakthrough solutions for any building’s HVAC system (condos, homes, industries, sport centres, hospitals).

GHP units can produce heat, cool and hot water by using clean primary energy sources ”on site”. Air above all, which is the most available free renewable energy on the planet. As a result of that, efficiency increases and CO2 emissions fall out.

The GHP can be considered an integrated energy production system, rather than a simple air conditioner. In fact, reduction of building’s energy need is one of the key points to achieve European targets set by the latest international agreements.

 The compressors are driven by the combustion engine and thus, GHP units can operate within a wide range of outdoor temperatures without capacity loss, whereas electric heat pumps show significant lack of performance. The latest generation of GHP has been upgraded with specifically re-designed TOYOTA engines that have very long maintenance intervals. As a result of that, reliability is enhanced while running costs are reduced, which allows the user to redirect and optimise the invested resources. Ecology, performances and energy saving are balanced in AISIN’s evolution circle, which leads to a new reference in manufacturing units with low impact on the environment.

 

GHP СЕРИЯ Е: НАЙ-ЕФЕКТИВНАТА СИСТЕМА

10 ДОБРИ ПРИЧИНИ

 1. ВИСОК СЕЗОНЕН КОЕФИЦИЕНТ НА ТРАНСФОРМАЦИЯ: SPF
 2. ПЪЛНО УСВОЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ
 3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪЗДУХ КАТО ВЪЗОБНОВЯЕМ ИЗТОЧНИК НА ЕНЕРГИЯ
 4. НАМАЛЯВАНЕ НА ЕМИСИИ CO2
 5. УВЕЛИЧАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИЯ КЛАС НА СГРАДИТЕ
 6. НАМАЛЯВАНЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ РАЗХОДИ
 7. СИСТЕМА „СДВОЕНИ ВЪНШНИ АГРЕГАТИ“ VRF И СДВОЕН ХИДРАВЛИЧЕН МОДУЛ (AWS)
 8. РЕГУЛИРУЕМА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ В СЪЧЕТАНИЕ С ХИДРАВЛИЧЕН МОДУЛ ЗА ВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ
 9. НЕ Е НЕОБХОДИМА ДРУГА ИНТЕГРАЦИОННА СИСТЕМА (за комуникация между съоръжения на ОВК инсталация)
 10. НАДЕЖНОСТ НА МАРКАТА „TOYOTA“

 

GHP E SERIES: THE MOST EFFICIENT SYSTEM

10 GOOD REASONS

 1. HIGH SEASONAL PERFORMANCE: SPF
 2. TOTAL ENERGY RECOVERY
 3. USE OF AIR AS RENEWABLE ENERGY
 4. CARBON FOOTPRINT FALL-OFF
 5. BUILDING ENERGY EFFICIENCY MERIT
 6. RUNNING COSTS CUTBACK
 7. “COMBINATION MULTI” VRF MODEL OR TWIN AWS
 8. MODULATING CAPACITY IN COMBINATION WITH AWS
 9. NO NEED OF PEAK INTEGRATION SYSTEM
 10. TOYOTA RELIABILITY

 

ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА

EVALUATING EFFICIENTCY

Досега коефициента на трансформация (COP) и коефициента на енергийна ефективност (EER) са били използвани за сравнение на работата на термопомпи в режим отопление и съответно режим охлаждане. По-специфичното е че работата на термопомпите, задвижвани от газ, се изчислява чрез използване на Ефективност на усвояване на газ (GUE). Въпреки, че се приема измерването да се извърши  в една точка (номинална кмощност, постоянна вътрешна температура, постоянна външна температура и влажност), тези параметри не са постоянни. Сезонният коефициент на преобразуване (SPF) е въведен, за да се вземат в предвид реалните условия на работа (частични натоварвания, цикли на включване/изключване и размразяване, температурни вариации) по време на целия сезон.

Всяка страна предлага различен метод за изчисляване на сезонната производителност. Използването на осреднен модел на климат, статистически алгоритми, които отчитат по-широк диапазон от температури, различно влияят върху крайната стойност, и позволяват реално възпроизвеждане работата на термопомпата.

Европа въвежда определения за Сезонен коефициент на първичната енергия (SPER), Сезонен COP (SCOP) и Сезонен EER (SEER). Съзададени са стандарти и процедурите за изпитване както и и методи за изчисление.

При сравнение на свързаната първична енергия (SPER) и консумацията на електричество (SCOP и SEER) са нужни изисления, защото коефициентът на преобразуване е включен в посочените по-горе стандарти.

Директивата за енергийно-свързаните продукти (ErP), включва изискванията за проектиране на продукти консумиращи енергия, определя и класация на продукти на базата на сезонна производителност. Постигнатият енергиен клас се посочва на специален етикет. Освен това директивата определя минималните изисквания, на които трябва да отговаря всеки уред, за да се продава в търгската мрежа.

Сравнение между термопомпи, само въз основа на обявени GUE, COP и EER може да не е достатъчно, за да стане ясна ефективността на всеки един. В действителност агрегатите с един и същ GUE, COP и EER могат значително да се различават по отношение на SPER, SCOP и SEER. Освен това не е задължително агрегатите с по-добър GUE, COP и EER да показват по-висока ефективност по време на сезона.

 

So far, Coefficient Of Performance (COP) and Energy Efficiency Ratio (EER) have been used to compare heat pumps performances in heating and cooling mode respectively. In particular, gas driven heat pumps performance was calculated by using the Gas Utilisation Efficiency (GUE). However, since they consider a single

 

measuring point (rated capacity, steady indoor temperature, outdoor temperature and humidity) these parameters are scarcely reliable. The Seasonal Performance Factor (SPF) was introduced to take into account realistic operating conditions (partial loads, on-off and defrost cycles, temperatures variations) during the whole season.

 

Each country proposed a different calculation method for seasonal performances. Nevertheless, the use of average climate-model based, statistic algorithms, which take into account a wide range of temperatures with a different impact on the final value, allows a more realistic reproduction of the heat pump operation.

Europe introduced harmonised definitions for Seasonal Primary Energy Ratio (SPER), Seasonal COP (SCOP) and Seasonal EER (SEER). Standards for test procedures

and calculation methods have also been issued. Since comparison between primary energy related (SPER) and electrical consumption (SCOP and SEER)

figures is needed, conversion ratio were included in the above mentioned standards.

ErP directive, which sets the requirements for the eco-friendly design of energy consuming products, lists

products on a seasonal performance basis. The achieved energy class is mentioned on a dedicated label. Moreover the directive sets the minimum requirements each appliance has to fulfil to be retailed.

A comparison between heat pumps, based only on declared GUE, COP and EER, may not be enough to understand real performances of each one. In fact, units with the same GUE, COP and EER may significantly differ in terms of SPER, SCOP and SEER. Moreover, not necessarily units with better GUE, COP and EER show higher performances across the season.

 

ВИСОК СЕЗОНЕН КОЕФИЦИЕНТ НА ТРАНСФОРМАЦИЯ: SPF

HIGH SEASONAL PERFORMANCE SPF

Газовата термопомпа е снабдена с нов компресор с променлив капацитет от тип „Scroll“, което е отличителна черта на технологията на AISIN. Те позволяват по-ниски обороти на двигателя в сравнение с предишните модели при същия дебит на хладилния агент.

Това води до по-висока ефективност в целия диапазон от мощности.

The GHP is fitted with new variable-capacity “scroll-type” compressors which are a prerogative of AISIN’s technology. They allow lower engine revolution rate in comparison with previous models at the same refrigerant gas flow rate.

This results in higher efficiency across the whole range of capacities.

Същия капацитет при ниски обороти на двигателя

Same capacity at lowerengine RPM

 

ПЪЛНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯТА

TOTAL ENERGY RECOVERY

Усвоената топлината от охлаждането на двигателя и топлината на изгорелите газове може да се използва, за  отопление на сградата, производство на гореща вода за битови нужди или подгряване на входящия въздух на вентилацията. Тази възможност довежда до намаляване на експлоатационните разходи.

The GHP residual energy of the exhaust gas and engine heat can be recovered to enhance several services, such as building heating, domestic hot water or re-heat coils in air handling units. Running costs can be further reduced by doing so.

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪЗДУХ КАТО ВЪЗОБНОВЯЕМ ИЗТОЧНИК НА ЕНЕРГИЯ

USE OF AIR AS RENEWABLE ENERGY

Принципите на международните споразумения предимно целят създаване на енергия от възобновяеми източници, по-висока ефективност и по-ниски емисии на замърсители. В хода на създаване на нови стандарти газовите термопомпи са високо оценени. Всяка една работи, използвайки до 75% от въздуха, който е възобновяема енергия и в двата режима на отопление и на охлаждане. Освен това ефективността е подобрена чрез възстановяване на енергията от изгорелите газове и топлината от двигателя, което може да се приеме като безплатна енергия.

International agreements targets are calculated on the development of renewable energy, higher efficiency and lower pollutant emissions. GHP units are top rated in the course of setting new standards. Each one operates by using up to 75% of air, which is a renewable energy, both in cooling and heating mode. Furthermore, performances are enhanced by recovering exhaust gas and engine heat, which can be considered energy free of charge.

 

НАМАЛЯВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ НА CO2

CARBOON FOOTPRINT FALL-OFF

Всяка газова термопомпа (GHP) може да спести до 40% CO2 емисии, изхвърляни в атмосферата, в сравнение със стандартен топлоизточник със същата мощност. За една година намаляването на въглеродния отпечатък може да достигне до 17 тона CO2. Досега всички газови термопомпи, инсталирани в Европа, достигат общо 68.000 тона редуциране на CO2.

CO2 емисии -40 %

Each GHP can save up to 40% CO2 emissions in comparison with a standard heat production unit with the same capacity. In one year the carbon footprint reduction reaches 17 ton of CO2. so far, all the GHP units installed in Europe achieve an overall 68.000 ton carbon footprint fall-off.

СО2 emission -40%

 

ЕНЕРГИЕН КЛАС НА СГРАДИТЕ

BUILDING ENERGY EFFICIENCY MERIT

Еволюцията в проектирането на сгради се базира на пестенето на първична енергия и висока енергийна ефективност. При повечето приложения е възможно да се подобри енергийния клас на сградата чрез инсталиране на термопомпи вместо стандартния енергоизточник.

Газовите термопомпи AISIN са предпочитани, когато има необходимост от сигурен енергиен източник и малки експлоатационни разходи.

Evolution in building design is based on primary energy saving and efficiency merit. In most of the applications, it is possible to improve the building energy class by installing the GHP in spite of a standard heat generator. The asset earns marketability while the need of primary energy and the running costs reduce significantly.

 

НАМАЛЯВАНЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ РАЗХОДИ

RUNNIGCOSTSCUTBACK

Намаляването на експлоатационните разходи винаги е било предимство на газовите термопомпи (GHP). Околният въздух се използва като възобновяема енергия, а топлината и изгорелите газове от двигателя и се усвояват допълнително. Малка консумация на електроенергия и захранването с монофазен ток помагат на потребителите да спестя от инвестиции за изграждане на трансформатори, както и месечните разходи за доставка на електроенергия. Захранваният с газ двигател позволява да се намали нуждата от електричество с 90 % в сравнение с традиционните електрически термопомпи.

Running costs cutback has always been one of the GHP advantages. The air is used as renewable energy, while the engine and exhaust gas heat are recovered. Low consumption and single phase supply make contractors save construction costs for transformers and monthly costs for high voltage and amperage supplies. The gas driven engine allows to reduce the need of electricity in 90% in comparison with an EHP.

 

СИСТЕМА „СДВОЕНИ ВЪНШНИ АГРЕГАТИ“ VRF И СДВОЕН ХИДРАВЛИЧЕН МОДУЛ (AWS)

“COMBINATION MULTI” VRF MODEL AND TWIN AWS

Газовите термопомпи (GHP) имат по-широк кръг от възможности. Системата „СДВОЕНИ ВЪНШНИ АГРЕГАТИ“  дава възможност за съчетание на две външни тела в една система на хладилен агент до 50 HP (142 kW охлаждане). Не е задължително съоръженията да имат еднакъв инсталирана мощност. Тази система има функция на „резерва“ – ако едното съоръжение  откаже да работи, другото осигурява необходимата мощност за вътрешната инсталация. Освен това разходите за монтаж могат да бъдат намалени, като се избягва необходимостта от две отделни системи за хладилен агент.

The GHP line-up opens to a wider range of capacities. The “Combination Multi” model gives the possibility of matching two outdoor units on a single refrigerant circuit up to 50 HP (142 kWfrig). It is not compulsory that the units have the same capacity. This configuration takes also advantage of the backup option: in case one unit fails to operate, the other one keeps providing capacity to the indoor system. Moreover, the installation costs can be cut off by avoiding the need of two separate refrigerant lines.

 

РЕГУЛИРУЕМА МОЩНОСТ В КОМБИНАЦИЯ С ХИДРАВЛИЧЕН МОДУЛ

MODULATING CAPACITY IN COMBINATION WITH AWS

Газовите термопомпи AISIN модел E въвеждат една от най-съществените разлики в комбинация с вътрешната водна инсталация: режимът на включване/изключване е заменен от режима на променлива мощност. Модулацията на системата въздух – вода (AWS) позволява частичните натоварвания да се покриват с по-голяма ефективност. Температурата на топлата вода не се влияе от циклите на включване/изключване на външното тяло. Общото съдържание на вода в инсталацията намалява и в някои случаи отпада необходимостта буферен резервоар.

The GHP E series introduces one of the most significant difference in combination with water distribution systems: the on/off operation mode was overtaken by variable capacity operation mode. The modulating air to water system AWS allows partial load performances to increase. Moreover, the supply water temperature is no longer affected by the on-off cycles of the outdoor unit. The overall water content of the installation drops down and in some case, buffer tank is no longer needed.

 

НЕ Е НЕОБХОДИМА ДРУГА ИНТЕГРАЦИОННА СИСТЕМА   (за комуникация между съоръжения на ОВК)

NO NEED OF PEAK INTEGRATION SYSTEM

Газовата термопомпа AISIN не намалява производителността  си при ниски външни температури, както правят електрическите термопомпи. Възстановената топлина от двигател и изгорелите газове се прехвърля на хладилния агент чрез специален топлообменник. Мощността, доставяна от външното тяло, не се променя, което означава, че няма нужда от преоразмеряване на термопомпата, а режимите на размразяване намаляват по брой и продължителност. „Двойната температура“ (при която мощността на термопомпата е равна на необходимата топлина за сградата и допълнителната необходима мощност за размразяване при електрическа термопомпа) намалява и по този начин е възможно да се избегне инсталирането на допълнителен или по-голям топлинен източник

Each GHP is not affected by losing capacity with low outdoor temperatures, as electric heat pumps do. The recovered heat (engine and exhaust gas) is transferred to the refrigerant through a dedicated plate heat exchanger. The capacity delivered by the outdoor unit does not drop, which means no oversize of the heat pump, and the defrost cycles are reduced in number and duration. The “dual temperature” (which is the break even point between the generator capacity and building load) reduces and thus it is possible to avoid the installation of peak integration boilers.

 

НАДЕЖДНОСТ  НА МАРКАТА „TOYOTA“

TOYOTA RELIABILITY

От създаването си газовите термопомпи (GHP) са задвижвани от двигатели специално създадени от TOYOTA. Нивото на звука се намалява чрез използване на полимерни амортисьори между въртящите се части и рамата на газовата термопомпа. Специалното при двигателя е, че има ниска натовареност на мощност (максимално 25 конски сили  при 2.000 куб.см. обем на двигателя) и ограничен диапазон на оборотите (от 600 до 3 000 оборота в минута). Това гарантира на двигателя повече от 40 000 часа работа безотказна работа. Планираната поддръжка предвижда смяна на маслото на двигателя, смяна на въздушен и маслен филтър, ремъци за компресори и свещи. Планираната поддръжка трябва да се извършва на всеки 10 000 часа работа (или 5 години). Смяната на маслото на двигателя е необходима едва след 30 000 часа на работа.

Since their development, GHP are powered by specifically designed TOYOTA engines. Sound level is reduced by using polymeric dampers between rotating parts and unit frame. It is peculiar of the engine to have low power density (max 25 HP with 2.000 cc capacity) and limited speed range (within 600 and 3.000 rpm). This results in more than 40.000 running hours of expected engine life. Scheduled maintenance foresees engine oil refill, air and oil filter, compressor belts and spark plugs replacement. It has to be carried out each 10.000 running hours (or 5 years). Engine oil replacement is needed only after 30.000 running hours

 

ВЪТРЕШНИ ТЕЛА – СИСТЕМА НА ДИРЕКТНО ИЗПАРЕНИЕ

INDOOR UNITS – DIRECT EXPANSION LAYOUT

Газовите термопомпи (GHP) имат възможност да се свържат с вътрешна система на директно изпарение, както и с единично или централно дистанционно управление. Този тип инсталация прави общата система за климатизация много гъвкава. В действителност е възможно да се свържат до 63 вътрешни тела в една система от хладилен агент с една газова термопомпа или в система „сдвоена комбинация“, като се има в предвид, че инсталираната мощност на вътрешната инсталация може да достигне до 200% от инсталираната мощност на външните агрегати. Всяко помещение може да се контролира самостоятелно или чрез протоколи за комуникация като например уеб мениджър, LonWorks и BACnet. При големи помещения, в които има нужда от управление на свежия въздух или в сграда, разделена на големи открити пространства, е възможно да се свържат въздухообработващи камери на директно изпарение, които са оборудвани с конкретния модул за управление ( А.H.U. кит – система за обработка на въздуха).

A vast line-up of direct expansion indoor unit and single or central remote controllers are connectable with the GHP. This type of layout makes the installation very versatile. In fact, it is possible to connect up to 63 indoor units in a single refrigerant circuit to one GHP or to a “combination multi” system, whereas the overall connected capacity can reach 200% of the rated. Each room can be controlled independently or interfaced to communication protocols such as web manager, LonWorks and BACnet. In case large rooms where fresh air management is needed or in case the building is divided in big open spaces, it is possible

to connect direct expansion air handling units that are equipped with the specific A.H.U. kit.

 

ХИДРАВЛИЧЕН МОДУЛ YOSHI® ВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ

YOSHI® AWS AIR WATER SYSTEM

В случай на вътрешна система за климатизация базирана на енергоносител – вода, газовата термопомпа AISIN може да бъде свързана към хидравличен модул и/или сдвоен хидравличен модул. Хидравличен модул YOSHI за водна инсталация е проектирана, патентована и произведена от Tecnocasa Climatizzazione. Това е съоръжение, което позволява пренос на енергия от хладилен агент към вода, или от газовата термопомпа към съществуваща водна инсталация, следователно вътрешна инстлация изградена от вентилаторни конвектори, подово отопление, климатични камери, енергоспестяващи съоръжения и нискотемпературни радиатори.

Сдвоеният хидравличният модул може да бъде свързан с две газови термопомпи AISIN, за да се достигне обща мощност до 50 HP. Разходите за инсталиране и място за монтаж са намалени.

Този тип разположение се препоръчва в случай на ремонт на стари инсталации, или в случаите, когато се налага измерване на използваната енергията за различни консуматори. Хидравличният модул и сдвоения хидравличният модул са напълно съвместими с всякакъв вид BMS система (система за сградна автоматизация). Комуникацията може да се управлява чрез цифрови и аналогови входове – изходи или чрез ModBus протокол.

In case the installation foresees water distribution inside the building the GHP can be connected to AWS and TWIN AWS units. The Air Water System is designed, patented and produced by Tecnocasa Climatizzazione. It is an interface that allows the energy transfer between refrigerant gas and water and thus the connection of water fan coils, under floor heating, air handling units, heat recovery units and low temperature radiators.

The TWIN AWS can be connected with two GHP units to reach an overall capacity up to 50 HP. Installation costs are reduced as well as the installation space. This type of layout is suggested in case of refurbishment of old installations or anytime separate energy metering is needed. AWS and TWIN AWS are fully compliant with any kind of BMS system. Communication can be managed through digital and analogue inputs – outputs or else through ModBus protocol.

 

YOSHI® W-КИТ

БЕЗПЛАТНА ТОПЛА ВОДА

HOT WATER FREE OF CHARGE

W – МОДУЛ се състои от топлообменник, монтиран в газовата термопомпа, термостатични вентили и контрол на работа на циркулационната помпа. Чрез този модул производителността на газовата термопомпа AISIN е подобрена във всяко работно състояние. Топлината на двигателя и на изгорелите газове е напълно усвоена и се прехвърля на консуматора на топлинна енергия. Получената топлинна енергия е безплатна и може да подобри общия коефициент на производителност – SPER.

Общата усвоена енергия, която отнета от двигатели, задвижвани от газ, може да се използва за отопление, битова гореща вода или подгряване на топлообменници в климатични камери. Газовите термопомпи AISIN са най-добрият избор в ОВК системи.

The W- kit consists of plate heat exchanger, frame-integrated bracket, thermostatic valve and circulation pump operation control. The GHP performance is enhanced in every working condition. The engine and exhaust gas heat is fully recovered and transferred to the user. The resulting energy quota is free of charge and can improve the SPER. The total energy recovery, which is peculiar to gas driven engines, can be used for building heating, domestic hot water or re-heat coils in air handling units. GHP units are the best choice in HVAC systems

 

АКСЕСОАРИ

ACCESSORIES

THERMO-MANAGER

Tecnocasa Climatizzazione разработи контролер Thermo-manager  – за управление на комфорта в сградата, за да задоволи потребностите на крайния потребител относно управлението на цялата ОВК система. След подробно проучване на изискванията на клиента, следва проектиране и програмиране на контролер Thermo-manager , доставка на допълнителни компоненти, включително електрически табла за управление, произведени по поръчка. Инженер настройва и въвежда в експлоатация съоръженията на място, като настройва параметрите за управление, за да оптимизира работата на газовата термопомпа (GHP), хидравличния модул (AWS) и всички компоненти на системата (помпи, смесителни вентили, вградени съоръжения за комуникация между модулите). Потребителският софтуер Thermo-Manager осигурява намаляване на консумацията на енергия и намаляване на вредните емисии, като същевременно осигурява максималния комфорт в помещенията

Thermo-Manager service is developed by Tecnocasa Climatizzazione to fulfil the end user’s needs in terms of managing the whole HVAC system. At first, a requirements list is drawn up, then the manager is designed and extra components are supplied, including custom produced cabinets. Commissioning and set up are held on site by a product engineer, which adjusts managing parameters to optimise the operation of GHP, AWS units and all distribution components (pumps, mixing valves, peak integration devices). Thermo-Manager’s customised software allows consumption and emission reduction while ensuring the best indoor comfort

 

ДОПЪЛНИТЕЛЕН модул „CONTROLLER PLUS“

CONTROLLER PLUS

Когато съоръженията са инсталирани на трудно достъпни места или са много на брой, е удобно работата на хидравличния модул (AWS) и сдвоен хидравличния модул да бъде управлявана от далечно разстояние. С цел да се намали потреблението на електроенергия при достигане на определена температура е възможно да спрете циркулационната помпа на първи контур. За целта може да използвате този допълнителен модул „Controller Plus“, състоящ се от допълнителен контролер и сензор за температура, разположен в циркулационен кръг : вътрешна инсталация – буферен резервоар

In case of multiple-units installations or anytime the units are installed someplace not easily accessible, the operation of the AWS and TWIN AWS units can be managed from a remote location. Moreover, it might be requested to stop the primary circuit pump when the set point is reached to improve the energy saving merit. The above mentioned needs can be fulfilled by this optional kit, which consists of additional controller and active temperature sensor to be placed on the return line of the primary circuit or in the buffer tank when installed.

 

ВИРТУАЛЕН REM

VIRTUAL REM

Това устройство може да следи и записва всички параметри на работата на газовата термопомпа (GHP) от отдалечено разстояние.

Ако имате договори за поддръжка с оторизирани сервизни центрове, винаги може да разчитате на помощ в реално време за решаването на критични ситуации. Крайните потребители могат да се възползват от предимствата на отдалечен мониторинг и да се убедят, че газовата термопомпа AISIN винаги работи с най-добра производителност

This device allows to monitor and record all the GHP operation parameters from a remote location. In case of maintenance contracts with Authorised Service Centres, on-line troubleshooting is available. Possible small inconvenience can be solved in real time. End users can take advantage of remote monitoring and make sure the GHP is always working at the best performance

 

А.H.U. КИТ (КЛИМАТИЧНА КАМЕРА)

А.H.U. KIT

Обработката на въздуха играе все по-значима роля в ОВК инсталациите. Този комплект се състои терморегулиращ вентил, датчици за температура, табло за управление и топлообменник специално оразмерени за съответната газова термопомпа AISIN. Поръчкови въздухообработващи камери могат да бъдат свързани с газова термопомпа (GHP) дори и в комбинация с други стандартни вътрешни тела. Tecnocasa Climatizzazione може да достави и RoofTop съоръжения за монтаж на покрив (комбинация от газова термопомпа AISIN и въздухообработваща камера на директно изпарение).

Air handling is becoming a more important issue in HVAC installations. This kit consists of expansion valves, temperature probes, control box and coils design specifications. A custom made air handling unit can be

connected to the GHP even in combination with other indoor units. Tecnocasa Climatizzazione can also provide package rooftop unit.

 

ОТОПЛЕНИЕ, ОХЛАЖДАНЕ, ЕЛЕКТРИЧЕСТВО: ПО-МАЛКО ГАЗ, ПОВЕЧЕ ЕНЕРГИЯ

HEAT,COOL, ELECTRICITY: LESS GAS, MORE ENERGY

graph_01

dipl.eng. Dimitar V. Dimitrov

manager NET-BG

dipl.eng. D. Kolev

technical manager NET-BG

V.Vasilev

technical department

distributor

Sofia

distributor

Plovdiv

distributor

Varna

distributor

Burgas

distributor